Manažment spoločnosti Mobilita servis prijal rozhodnutie zlepšovať integrovaný systém kvality, ktorý bude používaný v organizácii a pri uzatváraní zmluvných vzťahov na splnenie požiadaviek podľa noriem


STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN ISO 45001:2018

 • Pravidelná analýza rizík a príležitostí je predpokladom pre stanovenie základných smerov rozvoja organizácie vo vzťahu ku všetkým zainteresovaných stranám.
 • Organizácia sa zaväzuje trvalo dosahovať vysokú úroveň kvality svojich služieb s cieľom zvyšovať spokojnosť zákazníka.
 • Organizácia sa zaväzuje dodržiavať právne aj morálne požiadavky v oblasti životného prostredia, vytvárať podmienky pre sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania.
 • Za prioritnú považujeme udržiavanie a zlepšovanie systému v oblasti BOZP, predchádzať úrazom a trvalému poškodeniu zdravia zamestnancov.
 • Analýza, plánovanie a zlepšovanie definovaných procesov ISM, ich pravidelné hodnotenie z pohľadu efektívnosti a účinnosti, je vecou všetkých pracovníkov.
 • Výroba a montáž je realizovaná s ohľadom na šetrný vzťah k životnému prostrediu pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti práce.
 • Našim zámerom je dobrá spolupráca a partnerstvo s dodávateľmi.
 • Udržiavať a rozvíjať znalosti a skúsenosti organizácie prostredníctvom pracovníkov s pridelenými zodpovednosťami, ktorí musia byť kompetentní na základe výcviku, rozvíjania zručností a svojich skúseností.
 • Organizácia bude vhodným spôsobom a v potrebnom rozsahu zabezpečovať a poskytovať finančné zdroje pre zlepšovanie procesov ISM, ľudských zdrojov, infraštruktúry, pracovného prostredia s cieľom zvyšovania spokojnosti zákazníka a ďalších zainteresovaných strán.
 • Politiku kvality podriaďuje organizácia strategickému cieľu:
  Zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti dopravného značenia, od návrhu projektov, realizáciu, montáž a osadenie.